Mobilbruk og helse

Vi i Telia Norge skal tilby teknologi og tjenester som ikke skader menneskers helse. De nasjonale strålevern- og helsemyndigheter gir regler til beskyttelse av befolkningens helse og sikkerhet.

Kjernekompetansen omkring elektromagnetiske felt må ligge hos anerkjente nasjonale og internasjonale myndigheter og organisasjoner som er eksperter på området. Vi stoler på den informasjon og de anbefalinger disse publiserer, og ligger alltid under de gjeldende grenseverdier som myndighetene har fastsatt.

Vi følger nøye forskningen omkring de helsemessige konsekvenser av bruk av mobiltelefoner.

Mobiltelefoner og elektromagnetiske felt

I mobiltelefoner transmitteres lyden ved hjelp av radiobølger. Radiobølger er elektromagnetiske felt, eller det vi i daglig tale kaller mobilstråling. Mobilstråling har vært og er fortsatt gjenstand for jevnlig debatt i mediene, samtidig som det har blitt forsket på emnet i mer enn 30 år.

SAR-verdier

I Norge og innenfor EU er det ikke tillatt å selge mobiltelefoner med SAR-verdier som overstiger 2 Watt/kg.

De anbefalinger som finnes i dag støtter seg på forskning som har pågått i mange år. Grenseverdiene er satt med stor sikkerhetsmargin.

Det er produsentenes ansvar å kontrollere at mobiltelefonene oppfyller kravene før de slippes ut på markedet. Informasjonen om den enkelte mobiltelefons SAR-verdier finner du f.eks. på telefonprodusentenes hjemmesider.

Nyttige lenker til mer informasjon:

Basestasjoner

Basestasjoner for mobiltelefoner er installert over hele landet. En basestasjon består av antenneelementer og radioutstyr (sender og mottaker). Sendere plasseres normalt i en egen utstyrshytte eller i et eget rom, men kan også plasseres ute direkte ved antennene. Radioutstyret har ingen elektromagnetiske felt. Det er kun antennene som har elektromagnetiske felt, og som man ikke skal oppholde seg rett foran.

Utendørsantenner monteres normalt 10-50 meter over bakken på husfasader og tak eller i egne master. Feltstyrkenivåene fra mobilbasestasjonene er svært lave der vanlig ferdsel forekommer. Man må nærmere enn ca 10 meter i forkant av antennene for å overskride gjeldende grenseverdier.

Innendørsantenner har svært lave elektromagnetiske felt, og det er således ikke restriksjoner på å oppholde seg i nærheten av dem.

På bakgrunn av dagens kunnskap og internasjonalt anbefalte retningslinjer vurderer Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) det slik at basestasjoner, slik de normalt monteres, ikke innebærer noen helserisiko.

Var denne siden nyttig?