Personvern hos Telia

Her finner du informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, og veiledning om dine valgmuligheter og rettigheter.

Bruk av personopplysninger illustrasjon

Representerer du en bedrift? Se personvern for bedrift

I Telia behandler vi store mengder personopplysninger om våre kunder. Derfor tar vi ditt personvern på det største alvor. Du skal kunne ha tillitt til at dine opplysninger er trygge hos oss. Vår behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven med forskrift som omfatter EUs personvernforordning, GDPR, slik denne er implementert i norsk rett. Vi følger også strenge krav som er nedfelt i ekomloven for å beskytte dine trafikk- og kommunikasjonsdata.

Dine rettigheter

Informasjon

Du har rett til informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du skal kunne forstå til hvilke formål vi behandler dine personopplysninger, hvilke konsekvenser behandlingen kan ha for deg, hvilke rettigheter du har og hvordan du kan gjøre dine rettigheter gjeldende.

Innsyn

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger. Dette betyr at du skal få vite om vi behandler opplysninger om deg, og til å få utlevert en kopi av opplysningene vi sitter på om deg (med enkelte få unntak).

Korrigering

Du har rett til å få rettet personopplysninger som ikke er korrekte. Dette sikrer at vi har oppdatert informasjon om deg som kunde slik at vi ikke tar avgjørelser på feil grunnlag, eller sender faktura og annen informasjon til feil adresse.

Logg inn på Min Side for å endre opplysninger om deg, fakturatype og -mottaker.

Ønsker du å endre andre opplysninger vi har om deg, ber vi deg ta kontakt med kundeservice.

Sletting

Du kan i visse sammenhenger be om å få slettet dine personopplysninger. Dette gjelder eksempelvis dersom behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke og du trekker samtykket tilbake og det ikke finnes annet rettslig grunnlag for behandlingen, eller dersom du skulle motsette deg behandlingen og den ikke er nødvendig for at vi skal lunne levere våre tjenester.

Begrense bruk

Du kan be om at vi ikke sletter opplysninger dersom du har behov for disse opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Dataportabilitet

Du har rett til å kreve at vi utleverer dine personopplysninger til en annen virksomhet i et format som er forståelig for mottaker av opplysningene. Formålet med denne rettigheten er å gi deg kontroll over egne opplysninger, og skal blant annet gjøre det enklere for deg å bytte fra en tjenesteleverandør til en annen.

Retten gjelder kun opplysninger som du selv har gitt til oss, og bare når vi bruker opplysningene til å oppfylle en avtale med deg (f.eks. levere en tjeneste eller et produkt), eller når bruken av opplysningene er basert på ditt samtykke.

Reservasjonsrett

Du har rett til å reservere deg mot innsamling og bruk av personopplysninger for visse formål. Dette inkluderer målrettet eller direkte markedsføring, profilering og analyse og oppføring i offentlige nummeropplysningstjenester.

Klagerett

Du har også rett til å stille spørsmål eller påklage vår behandling av personopplysninger. Har du spørsmål eller ønsker å klage, kan du ta kontakt med kundeservice eller vårt personvernombud.

Du har også rett til å klage forhold inn til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen er:

Telia Norge AS (org. nr. 981 929 055)
Lørenfaret 1A
0585 Oslo

Telias personvernombud er registrert hos Datatilsynet, og har som oppgave å påse at personopplysningene dine behandles på en forsvarlig og lovmessig måte. Personvernombudet kan kontaktes per e-post: pvo-telia@telia.no.

Innsamling, lagring og bruk av personopplysninger

For at du enkelt skal forstå innholdet i personvernerklæringen har vi definert noen sentrale begreper:

 • Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Se avsnittet «Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?» for informasjon om hva slags personopplysninger vi behandler.
 • Trafikkdata er data som er nødvendig for å overføre eller fakturere samtaler, meldinger eller data i mobilnettet. Ved bruk av mobilnettet genereres det eksempelvis opplysninger om hvem som er sender og mottaker av en melding eller en telefonsamtale, start- og sluttidspunkt, samt lokaliseringen av mobiltelefonen (eller annet terminalutstyr) i dekningsområdet til våre basestasjoner. Hvis trafikkdata direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson er disse også klassifisert som personopplysninger.
 • Lokasjonsdata er alle opplysninger som behandles i mobilnettet som angir den geografiske posisjonen til mobiltelefonen eller annet utstyr som bruker nettet. Det at mobiltelefonen din befinner seg innenfor dekningsområdet til en bestemt basestasjon i mobilnettet er et eksempel på lokasjonsdata.
 • Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare elementer slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson.
 • Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.
 • Kunde er enhver som abonnerer på, kjøper eller bruker våre tjenester. Kunden som Telia har en avtale med bør sørge for at eventuelle andre brukere (f. eks. familiemedlemmer) under hans/hennes abonnement er informert om denne Personvernerklæringen.
 • Personvernerklæringen gjelder bruk av våre produkter og tjenester, samt besøk på våre nettsider fra og med 10. juli 2016. Den gjelder ikke behandling av personopplysninger på andre selskapers nettsted eller tjenester, selv om du bruker disse gjennom vårt mobilnett eller øvrige tjenester.

Telia leverer mange ulike tjenester. Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke tjenester du bruker, abonnerer på eller kjøper, samt hvilke opplysninger du gir oss ved bestilling eller i andre sammenhenger.

Vi samler inn personopplysninger som:

 • du oppgir til oss for eksempel ved kjøp eller ved bestilling eller når du kontakter oss med spørsmål. 
 • registreres automatisk når du bruker en tjeneste, for eksempel når du bruker vårt mobilnett til å gjennomføre en telefonsamtale, benytter deg av vårt TV-tilbud, sender e-post eller besøker våre nettsider.
 • vi mottar fra andre kilder, for eksempel andre tjenestetilbydere i forbindelse med portering, kredittopplysningsselskaper eller fra offentlig tilgengelige registre (f. eks. Folkeregisteret).

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Kontaktinformasjon som navn, adresse, e-post, telefonnummer.
 • Demografisk informasjon, slik som fødselsdato, kjønn og i enkelte tilfeller sivilstand.
 • Opplysninger om ditt kundeforhold, som tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger, kredittopplysninger, dine eventuelle samtykker og opplysninger om din kontakt med kundeservice.,
 • Opplysninger som genereres gjennom din bruk av våre tjenester, slik som seerhistorikk, navigasjon og menyvalg, trafikkdata, internettforbindelse, teknisk utstyr, skjermstørrelser og hva slags enheter som benyttes.
 • Opplysninger vi innhenter når du bruker våre digitale løsninger over internett, slik som IP-adresse, informasjon om nettleseren du bruker, operativsystem, lokasjonsdata, samt hvilken nettside du kom fra.
 • Når du velger å delta i noen av våre spørreundersøkelser, brukerpanel eller konkurranser, behandler vi opplysninger vi mottar fra deg i den sammenheng.
 • Dersom du går i dialog med oss gjennom eksterne kanaler, for eksempel sosiale medier, vil dette innholdet registreres i våre systemer. Avhengig av tjenesten vil innholdet kunne være offentlig tilgjengelig for andre brukere i samme tjeneste.

Vi bruker informasjon om deg til følgende formål:

 • Levere våre tjenester:
  Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med
  • levering av kommunikasjonstjenester, f. eks. for å overføre en samtale, tekstmelding eller e-post til mottaker,
  • levere TV-tjenester basert på dine kanalvalg,
  • identifikasjon av kunder og brukere,
  • fakturering og kredittkontroll,
  • feilretting,
  • kundeservice og klagebehandling.
 • Utvikling og analyse:
  Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til våre kunder og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi bruker eksempelvis statistiske data for å gruppere kunder på grunnlag av fakturering, datavolum og kundeforholdets varighet eller for å utarbeide rapporter om hvordan en persons bosted, alder eller andre karakteristika påvirker bruken av tjenestene. Vi kan også bruke personopplysninger for å tilpasse våre nettsider til brukerne, optimalisere kommunikasjonsnettene våre, eller for andre analysebehov.
 • Personlig tilpasning av tjenester – profilering:
  Vi behandler informasjon om din seerhistorikk for å kunne presentere og anbefale tilpasset innhold som vi tror er relevant for deg. Basert på hva du har sett før kan vi gi deg personlige anbefalinger slik at du enklere og raskere finner det du vil se, uavhengig av om det er live-, arkiv- eller strømmetjenester. Dette innebærer at vi oppretter en profil om deg og din bruk av våre tjenester.
 • Salg og markedsføring:
  • Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette omfatter markedsføring av produkter og tjenester. For dette formålet lager vi målgrupper for å kunne sende ut tilpasset markedsføring, eksempelvis ved å gi anbefalinger og målrette innholdet. Vi vil kunne koble sammen opplysninger innsamlet i forbindelse med bruk av ulike tjenester i den grad vi har lovlig grunnlag for det,
  • markedsanalyser, kundetilfredshetsundersøkelser,
  • å «vaske» kontaktinformasjon mot kunderegistrene til Facebook, Google og andre digitale aktører slik at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene.
 • Ivareta informasjonssikkerheten og avverge og misbruk av tjenester:
  Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester og kommunikasjonsnett. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk av tjenester og bedrageri. Opplysningene som automatisk blir registrert av våre måleverktøy og tekniske logger, om din bruk, hva du ser på, navigasjon, internettforbindelser og teknisk utstyr benyttes til å sikre at tjenestene hele tiden fungerer og holder den kvaliteten de skal ha. Vi prøver proaktivt å løse eventuelle tekniske problemer før du merker dem, og slik minimere risikoen for feil og hindre at noen misbruker ditt abonnement eller våre tjenester.
 • Overholdelse av lovbestemmelser:
  Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når vi er pålagt dette i medhold av norsk lovgivning. Vi er gjennom ekomloven pålagt å utlevere nummeropplysninger til opplysningstjenestene.
 • Andre formål du har samtykket til:
  Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for øvrige formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Vi sørger for å implementere de nødvendige fysiske, organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak for å sikre integriteten, tilgjengeligheten og konfidensialiteten til dine personopplysninger. Vi legger til grunn prinsippene i anerkjente standarder, som ISO 27001, for vårt IT-sikkerhetsarbeid. Tiltakene og våre rutiner er gjenstand for jevnlige revisjoner og risikoanalyser slik at de til enhver tid er oppdaterte vurdert opp mot trusselbildet.

Våre ansatte er underlagt taushetsplikt og får opplæring i hvordan personopplysninger skal håndteres. Våre samarbeidspartnere er også pålagt å følge tilsvarende sikkerhetskrav.

Vi vil kunne oppgi personopplysninger til:

 • Selskaper innen Telia-konsernet når det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eksempelvis fordi det er nødvendig for å levere våre tjenester til deg.
 • Databehandlere som vi benytter som underleverandører og som behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte den tjenesten som er avtalt med oss. Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med denne Personvernerklæringen og norsk personvernlovgivning.
 • Nummeropplysningstjenester, hvor norsk lov pålegger oss å utlevere informasjon om navn, telefonnummer og adresse for publisering i offentlige nummeropplysningstjenester. Hvis du ikke ønsker at ditt telefonnummer er tilgjengelig i slike tjenester, kan du reservere deg mot oppføring i nummeropplysningstjenestene gjennom «Min Side» eller ved å kontakte kundeservice.
 • Politi- og påtalemyndighet, nødetater, samt enkelte andre offentlige myndigheter når de etter lov har krav på å få utlevert opplysninger om bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester, typisk ved etterforskning av mulige lovbrudd eller i rene nødsituasjoner.
 • Andre teleoperatører eller tjenesteytere som yter tjenester for deg, f. eks. i forbindelse med bruk av mobiltjenester i utlandet. Når du bruker mobilnett som tilbys av andre operatører, vil disse operatører kunne samle inn og behandle personopplysninger knyttet til bruken, samt innhente enkelte opplysninger fra oss for å kunne levere sine tjenester. Denne behandlingen er underlagt tredjepartsoperatørens vilkår - ikke denne Personvernerklæring.
 • Inkassoselskaper
 • Andre parter, dersom det er nødvendig for å kunne levere enn bestemt tjeneste.

Vi kan også utlevere informasjon i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f. eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av Telia Norges eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap.

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring, herunder oppfylle lovpålagte krav til lagringstid. (Lagring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.)

Innholdet i denne personvernerklæringen kan bli endret, og i så fall vil endringer vil bli publisert på telia.no. Dersom vi gjør en vesentlig endring, vil vi sende våre kunder et varsel om dette.

Kontakt oss om personopplysninger

Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte kundeservice.

For å komme i kontakt med personvernombudet vårt kan du sende en e-post til pvo-telia@telia.no.

Informasjonskapsler/cookies

Informasjonskapsler på telia.no brukes for visse funksjoner som forbedrer nettsiden, eller gir oss statistikk om bruken.

Var denne siden nyttig?