ForsidenPersonvern og cookies

Personvern hos Telia

Her finner du informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, og veiledning om dine valgmuligheter og rettigheter.

Representerer du en bedrift? Se personvern for bedrift

I Telia behandler vi store mengder personopplysninger om våre kunder. Derfor tar vi ditt personvern på det største alvor. Du skal kunne ha tillitt til at dine opplysninger er trygge hos oss. Vår behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven med forskrift som omfatter EUs personvernforordning, GDPR, slik denne er implementert i norsk rett. Vi følger også strenge krav som er nedfelt i ekomloven for å beskytte dine trafikk- og kommunikasjonsdata.

Dine rettigheter

Informasjon

Du har rett til informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du skal kunne forstå til hvilke formål vi behandler dine personopplysninger, hvilke konsekvenser behandlingen kan ha for deg, hvilke rettigheter du har og hvordan du kan gjøre dine rettigheter gjeldende.

Innsyn

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger. Dette betyr at du skal få vite om vi behandler opplysninger om deg, og til å få utlevert en kopi av opplysningene vi sitter på om deg (med enkelte få unntak).

 

Korrigering

Du har rett til å få rettet personopplysninger som ikke er korrekte. Dette sikrer at vi har oppdatert informasjon om deg som kunde slik at vi ikke tar avgjørelser på feil grunnlag, eller sender faktura og annen informasjon til feil adresse.

Logg inn på Min Side for å endre opplysninger om deg, fakturatype og -mottaker.

Ønsker du å endre andre opplysninger vi har om deg, ber vi deg ta kontakt med kundeservice.

Sletting

Du kan i visse sammenhenger be om å få slettet dine personopplysninger. Dette gjelder eksempelvis dersom behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke og du trekker samtykket tilbake og det ikke finnes annet rettslig grunnlag for behandlingen, eller dersom du skulle motsette deg behandlingen og den ikke er nødvendig for at vi skal kunne levere våre tjenester.

Begrense bruk

Du kan be om at vi ikke sletter opplysninger dersom du har behov for disse opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Dataportabilitet

Du har rett til å kreve at vi utleverer dine personopplysninger til en annen virksomhet i et format som er forståelig for mottaker av opplysningene. Formålet med denne rettigheten er å gi deg kontroll over egne opplysninger, og skal blant annet gjøre det enklere for deg å bytte fra en tjenesteleverandør til en annen.

Retten gjelder kun opplysninger som du selv har gitt til oss, og bare når vi bruker opplysningene til å oppfylle en avtale med deg (f.eks. levere en tjeneste eller et produkt), eller når bruken av opplysningene er basert på ditt samtykke.

Reservasjonsrett

Du har rett til å reservere deg mot innsamling og bruk av personopplysninger for visse formål. Dette inkluderer målrettet eller direkte markedsføring, profilering og analyse og oppføring i offentlige nummeropplysningstjenester.

Klagerett

Du har også rett til å stille spørsmål eller påklage vår behandling av personopplysninger. Har du spørsmål eller ønsker å klage, kan du ta kontakt med kundeservice eller vårt personvernombud.

Du har også rett til å klage forhold inn til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen er:

Telia Norge AS (org. nr. 981 929 055)
Lørenfaret 1A
0585 Oslo

Telias personvernombud er registrert hos Datatilsynet, og har som oppgave å påse at personopplysningene dine behandles på en forsvarlig og lovmessig måte. Personvernombudet kan kontaktes per e-post: pvo-telia@telia.no.

Innsamling, lagring og bruk av personopplysninger

For at du enkelt skal forstå innholdet i personvernerklæringen har vi definert noen sentrale begreper:

 • Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Se avsnittet «Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?» for informasjon om hva slags personopplysninger vi behandler.
 • Trafikkdata er data som er nødvendig for å overføre eller fakturere samtaler, meldinger eller data i mobilnettet. Ved bruk av mobilnettet genereres det eksempelvis opplysninger om hvem som er sender og mottaker av en melding eller en telefonsamtale, start- og sluttidspunkt, samt lokaliseringen av mobiltelefonen (eller annet terminalutstyr) i dekningsområdet til våre basestasjoner. Hvis trafikkdata direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson er disse også klassifisert som personopplysninger.
 • Lokasjonsdata er alle opplysninger som behandles i mobilnettet som angir den geografiske posisjonen til mobiltelefonen eller annet utstyr som bruker nettet. Det at mobiltelefonen din befinner seg innenfor dekningsområdet til en bestemt basestasjon i mobilnettet er et eksempel på lokasjonsdata.
 • Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare elementer slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson.
 • Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.
 • Kunde er enhver som abonnerer på, kjøper eller bruker våre tjenester. Kunden som Telia har en avtale med bør sørge for at eventuelle andre brukere (f. eks. familiemedlemmer) under hans/hennes abonnement er informert om denne Personvernerklæringen.
 • Personvernerklæringen gjelder bruk av våre produkter og tjenester, samt besøk på våre nettsider fra og med 10. juli 2016. Den gjelder ikke behandling av personopplysninger på andre selskapers nettsted eller tjenester, selv om du bruker disse gjennom vårt mobilnett eller øvrige tjenester.

Telia leverer mange ulike tjenester. Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke tjenester du bruker, abonnerer på eller kjøper, samt hvilke opplysninger du gir oss ved bestilling eller i andre sammenhenger.

Vi samler inn personopplysninger som:

 • du oppgir til oss for eksempel ved kjøp eller ved bestilling eller når du kontakter oss med spørsmål. 
 • registreres automatisk når du bruker en tjeneste, for eksempel når du bruker vårt mobilnett til å gjennomføre en telefonsamtale, benytter deg av vårt TV-tilbud, sender e-post eller besøker våre nettsider.
 • vi mottar fra andre kilder, for eksempel andre tjenestetilbydere i forbindelse med portering, kredittopplysningsselskaper eller fra offentlig tilgengelige registre (f. eks. Folkeregisteret).

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Kontaktinformasjon som navn, adresse, e-post, telefonnummer.
 • Demografisk informasjon, slik som fødselsdato, kjønn og i enkelte tilfeller sivilstand.
 • Opplysninger om ditt kundeforhold, som tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger, kredittopplysninger, dine eventuelle samtykker og opplysninger om din kontakt med kundeservice.,
 • Fødselsnummer, for å sikre entydig identifisering av våre abonnenter, slik vi er pålagt etter ekomregelverket, og for å gjennomføre kredittvurdering. Fødselsnummeret slettes når identifisering mot Folkeregisteret er gjort og kredittvurderingen gjennomført.
 • Opplysninger som genereres gjennom din bruk av våre tjenester, slik som seerhistorikk, navigasjon og menyvalg, trafikkdata, internettforbindelse, teknisk utstyr, skjermstørrelser og hva slags enheter som benyttes.
 • Når du benytter deg av våre bredbåndstjenester registreres MAC-adresse, tilknyttede enheter, signalstyrke for alle enheter, og benyttet båndbredde løpende.
 • Opplysninger vi innhenter når du bruker våre digitale løsninger over internett, slik som IP-adresse, informasjon om nettleseren du bruker, operativsystem, lokasjonsdata, samt hvilken nettside du kom fra.
 • Når du velger å delta i noen av våre spørreundersøkelser, brukerpanel eller konkurranser, behandler vi opplysninger vi mottar fra deg i den sammenheng.
 • Dersom du går i dialog med oss gjennom eksterne kanaler, for eksempel sosiale medier, vil dette innholdet registreres i våre systemer. Avhengig av tjenesten vil innholdet kunne være offentlig tilgjengelig for andre brukere i samme tjeneste.
 • Telia innhenter prediksjoner om individer og husstander fra Data Factory som benyttes for å segmentere vår kundemasse for å bedre tilpasse vår markedsføring til ulike kundegrupper. Dette er informasjon basert på offentlig tilgjengelige data og annen statistisk informasjon. På bakgrunn av disse gjør vi antakelser om hvilke type produkter og tjenester et individ eller en husstand vil kunne ha interesse og nytte av. For nærmere informasjon vises det til Data Factory sin hjemmeside. Der kan du også be om innsyn i opplysningene Data Factory baserer sine antakelser på.

Vi bruker informasjon om deg til følgende formål:

 • Levere våre tjenester:
  Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med
  • levering av kommunikasjonstjenester, f. eks. for å overføre en samtale, tekstmelding eller e-post til mottaker,
  • levere TV-tjenester basert på dine kanalvalg,
  • identifikasjon av kunder og brukere,
  • fakturering og kredittkontroll,
  • identifisering av feil og feilretting,
  • kundeservice, herunder teknisk veiledning og klagebehandling.
 • Utvikling og analyse:
  Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til våre kunder og for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi bruker eksempelvis statistiske data for å gruppere kunder på grunnlag av fakturering, datavolum og kundeforholdets varighet eller for å utarbeide rapporter om hvordan en persons bosted, alder eller andre karakteristika påvirker bruken av tjenestene. Vi kan også bruke personopplysninger for å tilpasse våre nettsider til brukerne, optimalisere kommunikasjonsnettene våre, eller for andre analysebehov.
 • Personlig tilpasning av tjenester – profilering:
  Vi behandler informasjon om din seerhistorikk for å kunne presentere og anbefale tilpasset innhold som vi tror er relevant for deg. Basert på hva du har sett før kan vi gi deg personlige anbefalinger slik at du enklere og raskere finner det du vil se, uavhengig av om det er live-, arkiv- eller strømmetjenester. Dette innebærer at vi oppretter en profil om deg og din bruk av våre tjenester.
 • Salg og markedsføring:
  • Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette omfatter markedsføring av produkter og tjenester. For dette formålet lager vi målgrupper for å kunne sende ut tilpasset markedsføring, eksempelvis ved å gi anbefalinger og målrette innholdet. Vi vil kunne koble sammen opplysninger innsamlet i forbindelse med bruk av ulike tjenester i den grad vi har lovlig grunnlag for det,
  • markedsanalyser, kundetilfredshetsundersøkelser,
  • å «vaske» kontaktinformasjon mot kunderegistrene til Facebook, Google og andre digitale aktører slik at vi kan kommunisere med deg og andre brukere som deg gjennom disse kanalene.
 • Ivareta informasjonssikkerheten og avverge og misbruk av tjenester:
  Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for god sikkerhet i alle våre tjenester og kommunikasjonsnett. Vi vil også kunne behandle personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer misbruk av tjenester og bedrageri. Opplysningene som automatisk blir registrert av våre måleverktøy og tekniske logger, om din bruk, hva du ser på, navigasjon, internettforbindelser og teknisk utstyr benyttes til å sikre at tjenestene hele tiden fungerer og holder den kvaliteten de skal ha. Vi prøver proaktivt å løse eventuelle tekniske problemer før du merker dem, og slik minimere risikoen for feil og hindre at noen misbruker ditt abonnement eller våre tjenester.
 • Overholdelse av lovbestemmelser:
  Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når vi er pålagt dette i medhold av norsk lovgivning. Vi er gjennom ekomloven pålagt å utlevere nummeropplysninger til opplysningstjenestene.
 • Andre formål du har samtykket til:
  Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for øvrige formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Vi sørger for å implementere de nødvendige fysiske, organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak for å sikre integriteten, tilgjengeligheten og konfidensialiteten til dine personopplysninger. Vi legger til grunn prinsippene i anerkjente standarder, som ISO 27001, for vårt IT-sikkerhetsarbeid. Tiltakene og våre rutiner er gjenstand for jevnlige revisjoner og risikoanalyser slik at de til enhver tid er oppdaterte vurdert opp mot trusselbildet.

Våre ansatte er underlagt taushetsplikt og får opplæring i hvordan personopplysninger skal håndteres. Våre samarbeidspartnere er også pålagt å følge tilsvarende sikkerhetskrav.

Vi vil kunne oppgi personopplysninger til:

 • Selskaper innen Telia-konsernet når det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eksempelvis fordi det er nødvendig for å levere våre tjenester til deg.
 • Databehandlere som vi benytter som underleverandører og som behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte den tjenesten som er avtalt med oss. Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med denne Personvernerklæringen og norsk personvernlovgivning.
 • Nummeropplysningstjenester, hvor norsk lov pålegger oss å utlevere informasjon om navn, telefonnummer og adresse for publisering i offentlige nummeropplysningstjenester. Hvis du ikke ønsker at ditt telefonnummer er tilgjengelig i slike tjenester, kan du reservere deg mot oppføring i nummeropplysningstjenestene gjennom «Min Side» eller ved å kontakte kundeservice.
 • Politi- og påtalemyndighet, nødetater, samt enkelte andre offentlige myndigheter når de etter lov har krav på å få utlevert opplysninger om bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester, typisk ved etterforskning av mulige lovbrudd eller i rene nødsituasjoner.
 • Andre teleoperatører eller tjenesteytere som yter tjenester for deg, f. eks. i forbindelse med bruk av mobiltjenester i utlandet. Når du bruker mobilnett som tilbys av andre operatører, vil disse operatører kunne samle inn og behandle personopplysninger knyttet til bruken, samt innhente enkelte opplysninger fra oss for å kunne levere sine tjenester. Denne behandlingen er underlagt tredjepartsoperatørens vilkår - ikke denne Personvernerklæring.
 • Inkassoselskaper
 • Andre parter, dersom det er nødvendig for å kunne levere enn bestemt tjeneste.

Vi kan også utlevere informasjon i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f. eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av Telia Norges eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap.

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring, herunder oppfylle lovpålagte krav til lagringstid. (Lagring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.)

Innholdet i denne personvernerklæringen kan bli endret, og i så fall vil endringer vil bli publisert på telia.no. Dersom vi gjør en vesentlig endring, vil vi sende våre kunder et varsel om dette.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Telia Försäkring, Stjärntorget 1, 169 94 Solna, Sverige med organisasjonsnr. 516401-8490 (heretter omtalt som «Telia») behandler og beskytter personopplysningene dine i kraft av å være behandlingsansvarlig.

Telia vet at personvern er svært viktig for kundene våre og andre vi behandler personopplysninger om. Derfor gjør vi vårt ytterste for å ivareta personvernet til alle registrerte.

All vår behandling av personopplysninger skal skje i tråd med gjeldende regelverk.

1. Hva beskriver denne personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen er tjenestespesifikk og beskriver behandlingen av personopplysninger i forbindelse med at vi leverer forsikringer av enheter til kundene våre.

Denne personvernerklæringen beskriver:

 • hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler, og hvordan vi gjør dette
 • hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag vi behandler personopplysningene dine
 • hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine
 • hvem vi kan formidle personopplysningene dine til
 • hvordan vi beskytter dem
 • hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen av personopplysningene dine, og hvordan du kan utøve dem

2. Når og hvordan samler vi inn personopplysningene dine?

Telia samler inn og behandler personopplysningene dine:

 • som du selv oppgir til oss, for eksempel når du kjøper produkter og/eller tjenester fra oss eller registrerer deg for tjenester, svarer på kundetilfredshetsundersøkelser fra oss, kontakter oss for å få informasjon mv.
 • som er avledede opplysninger – data vi har opprettet på grunnlag av personopplysningene dine, for eksempel i forbindelse med beslutningstaking knyttet til krav du har sendt inn
 • som vi henter fra andre kilder, for eksempel andre tjenesteleverandører

3. Hva er personopplysninger, og hva slags personopplysninger behandler Telia?

Personopplysninger (også omtalt som «opplysninger»/«opplysningene» i det følgende) er opplysninger som er direkte eller indirekte knyttet til deg som privatperson. Når du kjøper forsikring fra oss, behandler vi følgende personopplysninger om deg:

 • navn
 • kontaktinformasjon
 • informasjon om enheten din
 • informasjon som er nødvendig for å behandle forsikringskrav
 • eventuell kommunikasjon mellom oss og deg, f.eks. hvis du kontakter kundeservice eller besvarer kundetilfredshetsundersøkelser fra oss
 • personopplysninger knyttet til fakturering

4. På hvilke rettslige grunnlag og for hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?

Alle former for behandling av personopplysninger skal begrunnes. Derfor samler vi inn og behandler personopplysningene dine bare i den utstrekning det er nødvendig for spesifiserte og legitime formål, og bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle de angitte formålene.

Det meste av behandlingen av personopplysninger vi gjør i forbindelse med forsikringsvirksomheten er basert på kontrakten du inngår med oss når du kjøper forsikringen.

I tillegg kan vi ha en berettiget interesse i å behandle personopplysninger som ikke er strengt nødvendige for å oppfylle kontrakten, for eksempel for å kontakte deg for å be deg fylle ut kundetilfredshetsundersøkelser slik at vi kan sikre at du får best mulig service fra oss. Du kan alltid kontakte oss og be om avklaringer eller fremme innsigelser mot databehandlingen for spesifikke formål basert på berettiget interesse.

Vi kan også være underlagt rettslig forpliktelse til å behandle personopplysningene dine, for eksempel i forbindelse med lovpålagt rapportering til myndigheter og bokføring.

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Telia behandler personopplysningene dine bare så lenge dette er nødvendig for formålene med databehandlingen. Telia har implementert nødvendige tiltak for å sikre at utdatert eller unødvendig informasjon ikke lagres, og sørger for at personopplysningene er korrekte og oppdaterte til enhver tid.

6. Er det noen tredjeparter ut over Telia som kan behandle personopplysningene dine?

Vi kan videreformidle personopplysningene dine i den grad det er tillatt og/eller lovpålagt, og alltid i samsvar med de kravene til behandling og beskyttelse av personopplysninger, kun der det er gyldig grunnlag for dette og kun til mottakere som også forplikter seg til å sikre opplysningene på riktig måte. Nedenfor oppgir vi de ulike mottakerne som vi kan utlevere personopplysninger om deg til.

 • Selskaper i Telia-konsernet, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, kan få tilgang til personopplysningene dine for formålene som er definert i denne personvernerklæringen, samt for administrative formål.
 • Vi har også partnere som jobber for oss, (databehandlere) som vil behandle opplysningene dine på vegne av Telia. Disse partnerne kan kun behandle personopplysninger i henhold til Telias instruksjoner, og kun i den grad dette er nødvendig for å kunne utføre sine forpliktelser i henhold til kontrakten med Telia.

De av partnerne våre som behandler personopplysninger på våre vegne, kan befinne seg utenfor EU eller EØS. I de tilfellene der vi overfører personopplysninger utenfor EU eller EØS, sikrer vi at overføringene skjer i henhold til gjeldende lov ved hjelp av avtaler (f.eks. EU-kommisjonens standardkontraktsvilkår) eller på annen måte (beslutning fra EU-kommisjonen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå).

 • Vi kan også gi informasjon om deg til kompetente myndigheter dersom vi er forpliktet etter gjeldende lov.
 • Selskaper som tar over (kjøper opp) fordringsretten. I samsvar med lokal lovgivning skal Telia (kreditor) ha rett til å overdra fordringsretten til gjeldsporteføljen til en annen person som kan ta over fordringsretten i henhold til en salgskontrakt, som med dette blir ny kreditor. En slik overføring krever ikke samtykke fra debitor, og debitor kan varsles om saken av enten den nye eller tidligere kreditoren. Overføring av debitoropplysninger forutsetter korrekt implementering av lovpålagte personvernkrav.
 • Inkassoselskaper, i den grad dette er nødvendig for å iverksette og gjennomføre inkassosaker.
 • Leverandører av juridiske tjenester, revisjonstjenester og andre profesjonelle tjenester mv.
 • I forbindelse med fusjoner og oppkjøp samt ulike forretningstransaksjoner og overdragelser.

7. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi tar sikkerheten til personopplysningene dine på største alvor. Vi har implementert nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak til å ivareta personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Disse tiltakene omfatter blant annet beskyttelse av ansatte, informasjon, IT-infrastruktur, interne og offentlige nettverk samt kontorbygg og teknisk utstyr. Våre ansatte er underlagt krav om konfidensialitet og beskyttelse av personvernopplysningene, de får opplæring i personvern og de plikter å oppfylle sine forpliktelser i dette henseende. Partnerne våre plikter også å påse at deres ansatte overholder de samme reglene som vi gjør, og deres ansatte plikter å innfri kravene for bruk av personopplysninger.

Les mer om Telias generelle retningslinjer for informasjonssikkerhet (PDF)

8. Dine personvernvalg og -rettigheter

Hvilke rettigheter har du med hensyn til personopplysningene dine?

 • Rett til innsyn: Du har rett til når som helst å få innsyn i personopplysningene Telia har om deg. I tillegg har du rett til å bli informert om formålene for behandlingen av personopplysningene dine, hvilke kategorier av personopplysninger som behandles, samt mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene har blitt eller vil bli formidlet til, og vilkårene for lagring av personopplysningene. Du kan be om innsyn i personopplysningene vi har om deg, ved å sende en forespørsel til denne e-postadressen: contact-insurance@teliacompany.com. For å gjøre dette må du behørig autentisere.
 • Rett til korrigering: Du har rett til å kreve at Telia korrigerer eventuelle uriktige eller unøyaktige personopplysninger om deg, og til å få eventuelle ufullstendige personopplysninger komplettert.
 • Retten til sletting («retten til å bli glemt»). Du har rett til å be Telia om å slette opplysningene dine under visse omstendigheter, for eksempel (i) hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de er blitt samlet inn eller behandlet for, (ii) du har trukket tilbake ditt samtykke eller motsetter deg behandling av personopplysningene dine, og det ikke finnes berettigede grunner til behandlingen som overstyrer dette (dine berettigede interesser har forrang for Telias), (iii) det fremkommer at opplysningene dine har blitt samlet inn (og/eller behandlet) ulovlig, eller (iv) Telia må slette dem for å oppfylle en rettslig forpliktelse.
 • Retten til å begrense behandlingen av personopplysningene dine: Du har rett til å be Telia om å begrense behandlingen av personopplysningene dine under visse omstendigheter. Det kan for eksempel være at du har bedt om å få opplysningene dine korrigert eller har protestert mot behandlingen av opplysningene dine, og da kan du også be om at bruken av opplysningene dine begrenses midlertidig mens forespørselen din behandles. Du kan også be Telia om å begrense bruken av opplysningene dine i stedet for å slette dem hvis Telia har behandlet opplysningene ulovlig, men du ikke vil at de slettes, eller hvis Telia ikke lenger trenger opplysningene, men du ønsker at beholder dem for å opprette, fremme eller forsvare juridiske krav. Du bør imidlertid være oppmerksom på at denne rettigheten fordrer en svært presis formulering av formålet, og kan i visse tilfeller medføre at tjenestene suspenderes midlertidig.
 • Retten til å protestere mot behandling av personopplysningene dine: Du skal ha rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine i visse tilfeller der det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene dine er berettiget interesse. Hvis vi godtar protesten, opphører vi med behandlingen av opplysningene dine for det aktuelle formålet, med mindre vi kan vise til sterke og berettigede grunner for å fortsette å behandle opplysningene til tross for din innsigelse.
 • Retten til dataportabilitet gir deg ytterligere kontroll over personopplysningene dine. Vi gir deg mulighet til å få innsyn i personopplysningene dine eller få dem overført direkte til en annen tjenesteleverandør (eller behandlingsansvarlig) i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format (forutsatt at den andre tjenesteleverandøren kan motta de aktuelle opplysningene i dette formatet). Vær oppmerksom på at vi ikke kan garantere dette, og at vi ikke er ansvarlige for hvorvidt andre tjenesteleverandører kan motta personopplysningene dine.
 • Retten til å henvende seg til Telia eller en tilsynsmyndighet eller domstol. Du har alltid rett til å kontakte oss, Datatilsynet eller domstolene for å ivareta personvernrettighetene og personopplysningene dine.

9. Hvordan kan du utøve rettighetene dine og kontakte oss?

Du kan utøve alle de ovennevnte rettighetene ved å kontakte Telia og bekrefte identiteten din på en hvilken som helst hensiktsmessig måte.

Når du er korrekt identifisert, registrerer og behandler vi forespørselen din umiddelbart.

Dersom vi ikke klarer å finne en løsning begge blir enige om, og du fortsatt har innsigelser, har du rett til å kontakte Datatilsynet og fremme en klage.

Telia forplikter seg til å drive forretningsvirksomheten på en ansvarlig og bærekraftig måte. Hvis du mistenker at Telia har opptrådt i strid med gjeldende lovgivning eller denne personvernerklæringen, kan du også melde inn dette konfidensielt via Telias varslertelefon.

10. Endringer i denne personvernerklæringen

På samme måte som moderne kommunikasjonstjenester, enheter og løsninger utvikler seg i et raskt tempo, utvikler også databehandlingsaktivitetene knyttet til leveringen av disse seg. Vi vil gjøre vårt beste for å holde personvernerklæringen oppdatert og tilgjengelig for deg på dette nettstedet. Derfor oppfordrer vi deg til jevnlig å besøke nettstedet vårt, der du alltid finner den nyeste versjonen av denne personvernerklæringen. Vi kan også varsle deg om vesentlige endringer i personvernerklæringen som berører deg på nettstedet vårt, per e-post eller på annen rimelig måte.

Kontakt oss om personopplysninger

Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte kundeservice.

For å komme i kontakt med personvernombudet vårt kan du sende en e-post til pvo-telia@telia.no.

Informasjonskapsler/cookies

Informasjonskapsler på telia.no brukes for visse funksjoner som forbedrer nettsiden, eller gir oss statistikk om bruken. 

Var denne siden nyttig?